hunn
viruverzielt
transitiv
weitererzählen weitersagen
rapporter (à) répéter (à)
contar (a) repetir (a)
verziel dat nëmmen net virun ! 1
firwat verziels de dengen Elteren alles virun ? 1
du kanns dee Witz roueg viruverzielen
virunzielen
virusoen
weidersoen
weiderverzielen
weiderzielen
viruverzielen
virunzielen
virusoen
weidersoen
weiderzielen
weiderverzielen