Vitesslimitatiounen
Vitesslimitatioune
Geschwindigkeitsbegrenzung Geschwindigkeitsbeschränkung
limitation de vitesse
speed limit
limite de velocidade
esoubal de Chantier eriwwer ass, gëtt d' Vitesslimitatioun 1 opgehuewen