Voleten
Volete
Seite Teil Teilbereich
volet partie
aspect part
vertente parte
de juristesche Volet vun där Affär ass deen interessantsten
Aspekt
Deel
Volet
Aspekt
Deel