Vollerten
Vollerte
EGS
Besoffene(r)
ivrogne type bourré
boozer drunkard
borracho gajo bêbedo
um Zeltfest huet e Vollert vu Roserei en Dësch futti geschloen
Panzvollist
EGS
Vollert
Panzvollist