kee Pluriel
Vollkornmehl
farine intégrale
wholegrain flour
farinha integral
kann ee fir dee Kuch och Vollkarmiel huelen?