sinn
vrecktgaangen
vrecktgaang
intransitiv
FAM
kaputtgehen
péter claquer tomber en panne
to go bust to break down
estoirar pifar dar o berro
d' Tëlee 1 ass just an der Hallschent vum Match vrecktgaangen
vrecken
vrecktfueren
FAM
vrecktgoen
vrecken
vrecktfueren