hunn
vrecktgeschafft
reflexiv
FAM
sich totarbeiten
se crever (au boulot)
to work oneself to death
matar-se a trabalhar
hien huet sech op der Schmelz vrecktgeschafft
ech hu keng Loscht, mech vrecktzeschaffen , 1 wann s du net hëllefs
sech futtischaffen
FAM
sech vrecktschaffen
sech futtischaffen