Vullemättien
Vullemättie
EGS
Blödmann Pfeife Trottel
nullard con
fool blockhead
parvalhão imbecil
wann ech dee Vullemätti erwëschen, deen a mäin Auto gerannt ass, da bottert et!
Eefalt
Idiot
EGS
Vullemätti
Eefalt
Idiot