von selbst
de soi-même automatiquement
by itself unaided, automatically
por si só por si mesmo automaticamente
dat ass just e klenge Bobo, dee vum selwen heelt
d' Dier 1 geet vum selwen erëm zou