mam Dativ
von ... her aus einer bestimmten Richtung
depuis ... un certain endroit
from ... a certain direction
de ... desde ... um certo lugar
vun Norden erfort kënnt en Déifdrockgebitt op eis duer