Waardezäiten
Waardezäite
Wartezeit
délai d'attente
waiting time
tempo de espera
wéinst deene villen Demandë muss mat laange Waardezäite fir eng Äntwert gerechent ginn
et ass eisem Service gelongen, d' Waardezäit 1 fir e Rendez-vous op fënnef Schaffdeeg ze reduzéieren