Waasserdrëpsen
Waasserdrëpse
Wassertropfen
goutte d'eau
gota de água
d' Waasserdrëpsen 1 hielegen de Steen ëmmer méi aus