Waasserpeegelen
Waasserpeegele
Wasserpegel
niveau des eaux
nível das águas
aktuell läit de Waasserpeegel vun der Baach bei 90 Zentimeter