Waasserpiipserten
Waasserpiipserte
Anthus spinoletta
Bergpieper
pipit spioncelle
water pipit
petinha-ribeirinha
wéi laang bréien d' Waasserpiipserten 1 ? 1