Waasserréier
Wasserrohr
conduite d'eau
cano de água conduta de água
den ale Waasserrouer gëtt ersat, wann d' Afaart 1 nei gemaach gëtt
an de Waasserréier huet sech vill Kallek ofgesat