Waffen
Waffe
Waffe
arme
weapon arm
arma
dem Gangster seng Waff war nëmmen eng Attrapp
dee pensionéierten Offizéier sammelt Waffe vu verschiddene Kaliberen