weit groß
grand en parlant d'une ouverture, d'un écartement
wide to the full extent
de par em par escancaradamente amplamente
ech hu mer erlaabt eranzekommen, d' Hausdier 1 stoung wäit op
grad wéi ech e wollt knipsen, huet den Aadler seng Flilleke wäit ausgebreet an ass fortgeflunn
et strengt un, beim Zänndokter de Mond wäit opzehalen
weidenaffen
VEREELZT