1
Wakelter
Wacholder Pflanze
genévrier plante
juniper tree
zimbro planta
laanscht de Feldwee stinn e puer Wakelter
2
kee Pluriel
Wacholder Gewürz
genièvre épice
juniper spice
zimbro condimento
d' Zooss 1 schmaacht no Wakelter
3
Wakelter
Wacholderbeere
baie de genièvre
juniper berry
baga de zimbro
ech hat vergiess, e puer Wakelter an d' Sauermous 1 ze maachen
4
kee Pluriel
Wacholderschnaps
genièvre eau-de-vie
gin spirits
genebra aguardente
als Drëpp hunn ech léiwer Quetsch wéi Wakelter