Walbüroen
Walbüroe
1
Wahlausschuss
bureau de vote instance
election committee
mesa de voto órgão
bei deene leschten dräi Wale war ech Member vum Walbüro
2
Wahllokal
bureau de vote local
polling station
secção de voto local
an eiser Gemeng ass de Walbüro an der aler Schoul