Walgesetzer
Wahlgesetz
loi électorale
lei eleitoral
de geneeën Oflaf vun de Chamberwale gëtt duerch d' Walgesetz 1 festgeluecht