Walkämpf
Wahlkampf
débat électoral
election campaign
debate eleitoral
d' Ekologie 1 spillt an dësem Walkampf eng wichteg Roll