Walkie-Talkien
Walkie-Talkië
Walkie-Talkie
talkie-walkie
walkie-talkie
walkie-talkie
als Kand hat ech e Walkie-Talkie , 1 fir mat den Nopeschkanner ze schwätzen