Walrechter
Wahlrecht Recht zur Teilnahme an einer Wahl
droit de vote actif, passif
right to vote
direito de voto direito de elegibilidade
hei am Land kritt een dat aktiivt Walrecht mat 18 Joer