Walspréch
(politischer) Wahlspruch
slogan (politique)
slogan (político)
vill Leit haten de Walsproch vun der Partei leider net richteg verstanen