Walverspriechen
Walversprieche
Wahlversprechen
promesse électorale
election promise
promessa eleitoral
esoubal d' Walen 1 eriwwer sinn, gi vill Walverspriechen nees séier vergiess