Walzstroossen
Walzstroosse
Walzstraße
train de laminoirs
rolling mill machine
trem de laminagem
déi nei Walzstrooss gëtt nach dës Woch a Betrib geholl