kee Pluriel
Wandel in der Gesellschaft
mutation dans la société
change in society
mudança na sociedade
dee gesellschaftleche Wandel geet ville Leit ze séier