Wanderer
Wanderer
randonneur
hiker
caminhante
d' Wanderer 1 ware frou, wéi se no hirem laange Marsch an der Jugendherberg ukoumen