Wanderungen
Wanderunge
Wanderung an einen anderen Ort
migration
migration to a different place
migração
mir ginn an der Vakanz an Afrika, fir d' Wanderung 1 vun den Antilopen ze gesinn