Wandlungen
Wandlunge
Wandlung Teil der Messe
consécration transsubstantiation
consecration transubstantiation
consagração transubstanciação
bei der Wandlung ginn d' Brout 1 an de Wäi konsekréiert