Wanterkollektiounen
Wanterkollektioune
Winterkollektion
collection d'hiver
winter collection
coleção de inverno
vill Kleedergeschäfter kruten d' Wanterkollektioun 1 schonn eran
um Defilé hunn d' Mannequinen 1 déi nei Wanterkollektioun virgeféiert