winterlich
hivernal
wintry
invernal
bei wanterleche Wiederkonditioune si Wanterpneue virgeschriwwen