kee Pluriel
Winterschlaf
hibernation
hibernation
hibernação
d' Igele 1 sinn nach am Wanterschlof
d' Bieren 1 halen e Wanterschlof