während zur gleichen Zeit
pendant que
while
enquanto ao mesmo tempo que
wärend ech den Deeg maachen, kanns du d' Geméis 1 schneiden
wann
wärend
wann
iwwerdeems