Wärungen
Wärunge
Währung
monnaie unité monétaire
currency
moeda unidade monetária
an Europa goufen déi meescht Wärungen duerch den Euro ersat