Singulier
sächlech
Nominativ
1
was
(ce) qui
(o) que
(dat) hei ass nëmmen e Brochdeel vun deem, wat nach op eis duerkënnt
ech kucken, wat mir nach afält
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
was
(ce) que
what
(o) que
si hunn (dat) erreecht, wat se sech virgeholl haten
wat ech nach wollt soen, hunn ech erëm vergiess
Singulier
sächlech
Dativ
3
was wo...
quoi
what
(o) que
et huet kee verstanen, vu wat ech geschwat hunn