Watt
Watt Maßeinheit
watt
watt W
watt
an deem Raum geet eng Bier vun 20 Watt duer