Weekendhaisercher
Wochenendhaus
maison(nette) de vacances
weekend home
casa de fim de semana
mäi Monni huet eis fir e puer Deeg a säi Weekendhaischen invitéiert
Weekend
Weekendhaischen
Weekend