Weekräizer
Wegkreuz
calvaire croix
calvário crucifixo
d' Gemeng 1 huet dat aalt stengent Weekräiz restauréiere gelooss