wesentlich ausschlaggebend
essentiel principal
essential principal
essencial principal
an der Versammlung gouf just iwwer déi weesentlech Punkte geschwat
konzentréier dech an denger Ried op dat Weesentlecht a verléier dech net an Detailer!
essenziell