kee Pluriel
Weizen
blé froment
wheat
trigo
de Bauer huet dräi Hektar Weess gedresch