Weesskären
Weesskäre
Weizenkorn
grain de blé
wheat grain
grão de trigo
de Mëller huet de Schoulkanner gewisen, wéi aus Weesskäre Miel gemaach gëtt