als zu der Zeit, in dem Augenblick
quand au moment où
as when
quando no momento em que
grad wéi ech virum Haus laanschtgaange sinn, ass den Hond zur Dier erausgesprongen
wéi ech kleng war, sinn ech ëmmer zu Fouss an d' Schoul 1 gaangen