Weiden
Weide
Weide Pflanze
saule
willow
salgueiro
d' Weid 1 an eisem Gaart hat dëst Joer vill Kätzercher