abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
däi Rot bréngt mech guer net weider
fréier hunn d' Leit 1 hiert Wësse mëndlech weider ginn 1