hunn
weidergebilt
reflexiv
sich weiterbilden sich fortbilden
suivre une formation continue continuer à se former
to continue one's education to take further training
seguir uma formação contínua continuar a atualizar-se
mäi Papp huet sech säi Liewe laang weidergebilt
hautdesdaags gëtt verlaangt, datt ee sech weiderbilt