Weiderbildungen
Weiderbildunge
Weiterbildung Fortbildung
formation continue formation continuée
further education vocational training
formação contínua formação ao longo da vida
d' Gemeng 1 offréiert Computercoursë fir Ufänger an als Weiderbildung
d' Mataarbechter 1 aus eisem Betrib musse reegelméisseg eng Weiderbildung maachen