weiterhin auch zukünftig
toujours encore à l'avenir
still also in the future
ainda de futuro também daqui em diante
dat Theema bleift weiderhin aktuell
wie weiderhi vun deene Subventioune wëllt profitéieren, muss eng schrëftlech Demande maachen
weider
weiderhin
weider