wenig
peu
little not much
pouco
säi Geschwätz interesséiert mech häerzlech wéineg
op dësem Stoft gesäit een de Fleck relativ wéineg
mann