Singulier
männlech
Nominativ
1
wenig
peu (de)
little not much
pouco
de leschte Mount ass wéineg Ree gefall
Singulier
männlech
Akkusativ
2
wenig
peu (de)
little not much
pouco
gëff de Päerd dës Woch just wéineg Huewer!
Singulier
männlech
Dativ
3
wenig
peu (de)
little not much
pouco
si si mat wéineg Enthusiasmus un déi Saach erugaangen
Singulier
weiblech
Nominativ
4
wenig
peu (de)
little not much
pouca
et fält nëmme wéineg Luucht duerch déi kleng Luck eran
Singulier
weiblech
Akkusativ
5
wenig
peu (de)
little not much
pouca
dee Film huet wéineg Substanz
Singulier
weiblech
Dativ
6
wenig
peu (de)
little not much
pouca
mat esou wéineg Woll kanns de kee Pullover strécken
Singulier
sächlech
Nominativ
7
wenig
peu (de)
little not much
pouco pouca
an där Regioun ass just nach wéineg Broochland ze fannen
Singulier
sächlech
Akkusativ
8
wenig
peu (de)
little not much
pouco pouca
d' Direktioun 1 hat wéineg Versteesdemech fir d' Uleies 1 vun den Aarbechter
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
9
wenig
peu (de)
few not many
poucos poucas
wéineg Kënschtler kënne vun hirer Konscht liewen
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
10
wenig
peu (de)
little not much
poucos poucas
hei kritt ee gutt Qualitéit fir wéineg Suen
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Dativ
11
wenig
peu (de)
little not much
poucos poucas
déi Famill muss all Mount mat wéineg Suen auskommen
mann